ข้อมูลฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข้อมูลฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (5)

คลังข้อมูลของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

ประกาศผลการประกวดชื่อและเครื่องหมายการค้า (LOGO) ร้านกาแฟวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทรศัพท์ 043812101

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

>> คลิกตอบแบบสอบถามที่นี่ <<

งานศูนย์ข้อมูลฯ แจ้งกำหนดการติดตามผลการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ กับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยสามารถเข้าดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ระบบ RMS2007 หรือไฟล์แนบ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับผลการประเมิน "ดีมาก" โดยได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

v-cop01

ดาวน์โหลดคำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2557 ได้ที่นี่ หรือเข้าระบบ RMS2007

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี