ข้อมูลฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลฝ่ายวิชาการ (29)

คลังข้อมูลของฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101 - 1201) วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1101 – 1202) วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101 – 1203) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท เริ่มเรียนวันที่ 2 มกราคม 2562- 8 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 หรือทางเว็บไซต์ www.kpc.ac.th

งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101-2

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรใหม่ “เปิดสอน” หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101 - 1201) วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1101 – 1202) วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101 – 1203) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท เริ่มเรียนวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 หรือทางเว็บไซต์ www.kpc.ac.th

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย

เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.043-812102

v-net2560-p-2

v-net2560-p-3

v-net2560-p-4

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน-นักศึกษา แบบเข้มก่อนจบการศึกษา ในระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 2560 ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 6 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 

ด้วยในปีการศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ ที่จะรับนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษา ระดับ ม.3 และ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก วิทยาลัยฯ จึงกำหนดรายละเอียด และวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1-2 และระดับ ปวส.1 สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองที่ "ระบบ RMS2007" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเข้าตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

เขียนโดย

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยการนำของนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะนักศึกษาอ่านคำกลอน เพื่อแสดงการรำลึกถึง "วันสุนทรภู่" ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี และถ้าเอ่ยชื่อ "สุนทรภู่" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้แล้วที่ระบบ RMS2007

เขียนโดย

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตัวเองที่ "ระบบ RMS2007" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเข้าตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผลและประเมินผล

หน้า 1 จาก 3

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี