ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559

แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

***** คำตอบที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ และนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวม *****

*************** จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด  ****************


ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย 6 ท่าน ได้แก่
(1) ผู้อำนวยการวิทยาลัย
(2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
(3) หัวหน้าแผนกวิชา
(4) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
(5) หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
(6) หัวหน้างานทะเบียน
ตอบแบบสอบถาม ชุดที่ 1 สำหรับผู้บริหาร คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ - กรณีที่ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ หัวหน้างานวัดผลฯ ให้ตอบแบบสอบถามทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2


ชุดที่ 2 สำหรับครูผู้สอน ประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่สอนรายวิชาตามหลักสูตร ปวช.2556 ได้แก่
(1) ครูผู้ช่วย
(2) ครู (คศ.1-คศ.4)
(3) พนักงานราชการ
(4) ครูพิเศษสอน
ตอบแบบสอบถาม ชุดที่ 2 สำหรับครูผู้สอน คลิกที่นี่ ชุดที่ 3 สำหรับนักเรียน
ประกอบนักเรียนที่เรียนในชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตร ปวช.2556
ตอบแบบสอบถาม ชุดที่ 3 สำหรับนักเรียน คลิกที่นี
อ่าน 1874 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี