รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ และอัตราค่าลงทะเบียนเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(9 โหวต)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) โดยอัตราค่าลงทะเบียน ระดับ ปวช.1 จำนวน 350 บาท (ค่าประกันฯ 250 บาท+ค่าตรวจสุขภาพ 100 บาท)  ระดับ ปวส. จ่ายค่าลงทะเบียนเบื้องต้น จำนวน 550 ส่วนค่าหน่วยกิตตามสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร. 043-812101, 043-812102 (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ) * ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ อัพเดตวันที่ 20 พ.ค. 64

อ่าน 2533 เวลา

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี