ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101-2

 ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ
วันเสาร์
26 มกราคม 2562
09.30-11.30 น. 511 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ระดับ ปวช. (ฉบับที่ 1)
1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร
2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
120 นาที
พัก 90 นาที
13.00-15.00 น. 513 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ระดับ ปวช. (ฉบับที่ 2)
3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต
4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ
120 นาที


 ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.2

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ
วันอาทิตย์
27 มกราคม 2562
09.30-11.30 น. 561 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ระดับ ปวส. (ฉบับที่ 1)
1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร
2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
120 นาที
พัก 90 นาที
13.00-15.00 น. 563 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ระดับ ปวส. (ฉบับที่ 2)
3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต
4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ
120 นาที

* สถานศึกษาดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.niets.or.th 

อ่าน 1356 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี