สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Posted in ข้อมูลวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

- มีสัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
- ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

หลักฐานการสมัคร

1.หลักฐานแสดงการจบการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียนหรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ฉบับจริง)

2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
5.อื่น ๆ (ถ้ามี)

คลิกดูประกาศรับสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ค่ะ

Resumes

Tags: ปวส

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี