คุณธรรมพื้นฐาน8ประการ

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติจำนวนนักศึกษา

ระดับการศึกษา
จำนวน
ปวช.
705
ปวส.
161
ระยะสั้น
11,498
รวมทั้งสิ้น
12,364

(อัพเดต 03-07-2556)

Comming Soon
FM 107 MHz. R-Radio Network
http://radio.kpc.ac.th
Tel. 0-4381-5766
Link1 สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายนอกวิทยาลัยฯ
Link2 สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ

เครื่องแบบนักศึกษา

คลิกดูรายละเอียด

English CAI

Click Here

คลิกเข้า e-learning

รายการดาว์นโหลดล่าสุด

File Icon ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 (353312)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คู่มือทำวัตรเช้า – เย็น สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และประชาชนทั่วไป (305522)
(ผลงานทางวิชาการ)

File Icon รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ สาขาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (105239)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2552 (42525)
(คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน)

File Icon คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง การอยู่เวรประจำวัน (เดือน มิ.ย.-ก.ค.2552) (40708)
(คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน)

File Icon ตารางการแข่งขันกีฬา "ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 13" (28242)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (9222)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครู (4795)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2551” (2380)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ตารางสรุปผลการแข่งขันพิธีกร และการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (1781)
(เอกสารทั่วไป)

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

โครงการต้นกล้าอาชีพ
ร้องทุกข์ออนไลน์

สถาบันการอาชีวศึกษา

ETV

SchoolNet

unicef

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

MOE Net

สำนักงาน ก.พ.
สายงานแรงงาน

สมศ.

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BMS)
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BMS)
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
เพศศึกษาสำหรับทุกเพศทุกวัย
เพศศึกษาสำหรับทุกเพศทุกวัย
รัฐบาลไทย
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
ระบบพัสดุ E-Action
ระบบพัสดุ E-Action
พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แผนแม่บท ICT สอศ.
แผนแม่บท ICT สอศ.
R-Radio Network
R-radio Network
ก้าวย่าง-อาชีวะ
ก้าวย่าง-อาชีวะ

กองวิจัยตลาดแรงงาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

**********

แจ้งเตือนไวรัส

คลิกเข้าเว็บไซต์

สมาคมอาเซียนประเทศไทย

ปรัชญา “ทักษะดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล” วิสัยทัศน์ “สร้างอาชีพให้เป็นเลิศ เกิดรายได้ที่มั่นคงให้ผู้เรียนในระดับวิชาชีพระยะสั้น ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรม และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล” เอกลักษณ์ “สถานศึกษาดีเด่น เน้นพัฒนาวิชาชีพสู่สังคม” อัตลักษณ์ “เก่ง ดี มีความสุข”
เลือกตั้งนายก อธท. และ อชท.

ภาพบรรยากาศ

นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  เข้าให้กำลังใจคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกฯ ทั้งนายกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) และนายกองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท. หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (ชมภาพทั้งหมดที่นี่)

 
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินกับจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์

 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยจัดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน- พุ่มทอง) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมการแข่งขันทักษะและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้มีการจัดมหกรรมอาชีวศึกษา การจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อหาตัวแทนระดับจังหวัดเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 21 - 30 จาก 272

ข่าววิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในสื่อสารมวลชน
รวมข่าวสารวิทยาลัยฯ ในสื่อสารมวลชน โดยงานประชาสัมพันธ์ และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการ Fix it Center ฝึกอบรมอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ อบต.ดอนสมบูรณ์ (26-27 ก.ค. 2555)

คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการเชิดชูคนดีศรีสารพัดช่าง และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 (25 ก.ค. 2555)

คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฯ สารพัดช่างสู่ความเป็นเลิศ ณ จ.ขอนแก่น (22-23 ก.ค. 2555)
คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการพัฒนาสถานีวิทยุ เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (4-5 ก.ค. 2555)

เรื่องเด่น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (8 ก.พ. 2555)

เรื่องเด่น ประเดิมสอบ V-Net ปวช. 4 ก.พ. -- ปวส. 5 ก.พ.นี้ สอศ.หนุนนักเรียนเข้าสอบทุกคน หวังนำจุดแข็ง-อ่อน ปรับมาตรฐานการสอนอาชีวะทั้งระบบ (4 ก.พ. 2555)


เรื่องเด่น คณะบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เพื่อดูความโดนเด่นด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (1 ก.พ. 2555)


เรื่องเด่น วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 16" ประจำปีการศึกษา 2554 (26 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น ชาวอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท SNC ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน ได้รับรางวัล ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม "Best CEO" SET awards 2011 (25 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาฯ สอศ. เข้าตรวจติดตามนโยบายที่วิทยาลัยสารัพดช่างกาฬสินธุ์ (19 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดย เจมส์ทีวี (9 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดย เอ็มที เคเบิลทีวี (9 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาฯสอศ. มอบอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยแก่จังหวัดสระบุรี (25 ต.ค. 2554)


เรื่องเด่น ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รมต.ช่วยว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยแก่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ (23 ต.ค. 2554)


เรื่องเด่น รมต.ช่วยว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวที่ จ.กาฬสินธุ์
(16 ต.ค. 2554)


เรื่องเด่น ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รมต.ช่วยว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ ปล่อยคาราวาน "กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม"
(24 ก.ย. 2554)

 

>> คลิกชมคลิปข่าวทั้งหมดที่นี่

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สารของราชการ พ.ศ. 2550
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(คลิกดาว์นโหลดได้ที่นี่)

 

 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯคู่มือการใช้แบบประเมิน
สมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับบูรณาการ)

(คลิกดาว์นโหลดได้ที่นี่)