คุณธรรมพื้นฐาน8ประการ

ข้อมูลสารสนเทศ

สถิติจำนวนนักศึกษา

ระดับการศึกษา
จำนวน
ปวช.
705
ปวส.
161
ระยะสั้น
11,498
รวมทั้งสิ้น
12,364

(อัพเดต 03-07-2556)

Comming Soon
FM 107 MHz. R-Radio Network
http://radio.kpc.ac.th
Tel. 0-4381-5766
Link1 สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายนอกวิทยาลัยฯ
Link2 สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ

เครื่องแบบนักศึกษา

คลิกดูรายละเอียด

English CAI

Click Here

คลิกเข้า e-learning

รายการดาว์นโหลดล่าสุด

File Icon ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 (353312)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คู่มือทำวัตรเช้า – เย็น สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และประชาชนทั่วไป (305522)
(ผลงานทางวิชาการ)

File Icon รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ สาขาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (105242)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2552 (42525)
(คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน)

File Icon คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง การอยู่เวรประจำวัน (เดือน มิ.ย.-ก.ค.2552) (40708)
(คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน)

File Icon ตารางการแข่งขันกีฬา "ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 13" (28242)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (9222)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครู (4795)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2551” (2381)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ตารางสรุปผลการแข่งขันพิธีกร และการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (1781)
(เอกสารทั่วไป)

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

โครงการต้นกล้าอาชีพ
ร้องทุกข์ออนไลน์

สถาบันการอาชีวศึกษา

ETV

SchoolNet

unicef

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

MOE Net

สำนักงาน ก.พ.
สายงานแรงงาน

สมศ.

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BMS)
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (BMS)
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
เพศศึกษาสำหรับทุกเพศทุกวัย
เพศศึกษาสำหรับทุกเพศทุกวัย
รัฐบาลไทย
รัฐบาลไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
ระบบพัสดุ E-Action
ระบบพัสดุ E-Action
พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แผนแม่บท ICT สอศ.
แผนแม่บท ICT สอศ.
R-Radio Network
R-radio Network
ก้าวย่าง-อาชีวะ
ก้าวย่าง-อาชีวะ

กองวิจัยตลาดแรงงาน
กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

**********

แจ้งเตือนไวรัส

คลิกเข้าเว็บไซต์

สมาคมอาเซียนประเทศไทย

ปรัชญา “ทักษะดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล” วิสัยทัศน์ “สร้างอาชีพให้เป็นเลิศ เกิดรายได้ที่มั่นคงให้ผู้เรียนในระดับวิชาชีพระยะสั้น ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรม และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล” เอกลักษณ์ “สถานศึกษาดีเด่น เน้นพัฒนาวิชาชีพสู่สังคม” อัตลักษณ์ “เก่ง ดี มีความสุข”
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล์

รายงานการประเมินตนเอง

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่

Comments (0)add
You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.

Copyright 2007. All Rights Reserved.
busy
 
ถัดไป >

ข่าววิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในสื่อสารมวลชน
รวมข่าวสารวิทยาลัยฯ ในสื่อสารมวลชน โดยงานประชาสัมพันธ์ และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการ Fix it Center ฝึกอบรมอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ อบต.ดอนสมบูรณ์ (26-27 ก.ค. 2555)

คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการเชิดชูคนดีศรีสารพัดช่าง และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 (25 ก.ค. 2555)

คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฯ สารพัดช่างสู่ความเป็นเลิศ ณ จ.ขอนแก่น (22-23 ก.ค. 2555)
คลิกรับชม
เรื่องเด่น โครงการพัฒนาสถานีวิทยุ เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (4-5 ก.ค. 2555)

เรื่องเด่น โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (8 ก.พ. 2555)

เรื่องเด่น ประเดิมสอบ V-Net ปวช. 4 ก.พ. -- ปวส. 5 ก.พ.นี้ สอศ.หนุนนักเรียนเข้าสอบทุกคน หวังนำจุดแข็ง-อ่อน ปรับมาตรฐานการสอนอาชีวะทั้งระบบ (4 ก.พ. 2555)


เรื่องเด่น คณะบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เพื่อดูความโดนเด่นด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (1 ก.พ. 2555)


เรื่องเด่น วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 16" ประจำปีการศึกษา 2554 (26 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น ชาวอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท SNC ฟอร์เมอร์ จำกัด มหาชน ได้รับรางวัล ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม "Best CEO" SET awards 2011 (25 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาฯ สอศ. เข้าตรวจติดตามนโยบายที่วิทยาลัยสารัพดช่างกาฬสินธุ์ (19 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดย เจมส์ทีวี (9 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น คณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดย เอ็มที เคเบิลทีวี (9 ม.ค. 2555)


เรื่องเด่น นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาฯสอศ. มอบอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยแก่จังหวัดสระบุรี (25 ต.ค. 2554)


เรื่องเด่น ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รมต.ช่วยว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยแก่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ (23 ต.ค. 2554)


เรื่องเด่น รมต.ช่วยว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวที่ จ.กาฬสินธุ์
(16 ต.ค. 2554)


เรื่องเด่น ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รมต.ช่วยว่าการการกระทรวงศึกษาธิการ ปล่อยคาราวาน "กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม"
(24 ก.ย. 2554)

 

>> คลิกชมคลิปข่าวทั้งหมดที่นี่

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
สารของราชการ พ.ศ. 2550
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(คลิกดาว์นโหลดได้ที่นี่)

 

 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯคู่มือการใช้แบบประเมิน
สมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับบูรณาการ)

(คลิกดาว์นโหลดได้ที่นี่)